Jako Fundacja Po.Int lokujemy swoje działania w rozlicznych obszarach, gdzie środowisko, z reguły, nasycone jest niepewnością. Cechą charakterystyczną takich środowisk jest więc niewielka liczba rzeczy pewnych i stałych, przy znacznej płynności dających się zaobserwować mechanizmów. Atakującemu nas informacyjnemu tsunami (przerostowi informacyjnemu) można przeciwstawić się nie tylko za pomocą narzędzi oferowanych przez nowoczesne technologie. U podstaw stosowanych przez nas metod badawczych leży cały dorobek nauki sięgający Sokratesa i jego skromnego: „wiem, że nic nie wiem”. Wykorzystujemy kompleksowo dostępną wiedzę oferowaną w wyniku stałego rozwoju nauk ścisłych i społecznych.

Podejmujemy wyzwanie, jakim jest nie tylko poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „jak się naprawdę rzeczy mają” (analiza), ale także dociekanie, jaki będzie „ciąg dalszy” (prognoza) i co z tego wynika.

Podstawą każdego naszego działania jest więc sokratejskie „krytyczne myślenie”, a także szczególna uważność co do poprawności tegoż myślenia oraz rzetelność w poszukiwaniu faktów i interpretacji ich znaczeń, dokonywanych z różnych punktów widzenia. Szanujemy i stosujemy w swoich działaniach również pozostałe standardy intelektualne, obowiązujące w obszarze krytycznego myślenia: uczciwość, jasność, klarowność, precyzję, głębię, adekwatność, kompletność i zwięzłość wywodów.

Analizowanie, nawet najpoważniejszej kwestii, oznacza dla naszych badaczy przejście przez sześć podstawowych etapów:

  1. Sprecyzowanie tematu badawczego, jego poszczególnych aspektów i istotnych punktów widzenia, niezależnie od jego pierwotnego kształtu.
  2. Ustalenie podstawowych faktów istotnych dla tematu (co wiemy, czego nie wiemy, co jeszcze musimy wiedzieć), ocena ich wagi i uporządkowanie oraz poczynienie wariantowych, ale wyraźnie sprecyzowanych założeń w miejsce brakujących faktów.
  3. Wyszukanie w analizowanej kwestii potencjalnych pułapek mentalnych, uproszczeń, stereotypów, wskazanie obszarów ryzyka związanych z klasycznymi błędami poznawczymi, niepisanymi i milczącymi założeniami.
  4. Wygenerowanie i przetestowanie (m.in. poprzez próbę falsyfikacji) hipotez potencjalnie wyjaśniających obserwowany fenomen w obliczu posiadanych faktów, bądź zarysowanie scenariuszy wydarzeń bazujących na posiadanej wiedzy.
  5. Przeprowadzenie pełnego, logicznego i rzetelnego wywodu dokumentującego dochodzenie do konkluzji / wniosków wynikających z poprzednich etapów analizy.
  6. Efektywne i efektowne zaprezentowanie wyników analizy, w sposób dostosowany do potrzeb odbiorcy.

Mając powyższe na względzie, gdy przystępujemy do analizy jakiegoś zjawiska w obszarze badawczym (analizy i prognozy) – zarówno ze swojej inicjatywy, jak i odbiorcy zewnętrznego – korzystamy z własnego zespołu ekspertów. Eksperci zatrudniani, bądź rekomendowani przez nas, starają się dociec istoty rzeczy w sposób bezstronny i maksymalnie obiektywny. W niektórych przypadkach zapraszamy do współpracy – w zespole, lub samodzielnie – specjalistów spoza naszego grona. Szczególnie cenimy ekspertów zewnętrznych, którzy potrafią sprostać naszym wymogom metodologicznym. Podobnie działamy w obszarze szkoleń oraz w pozostałych formach pracy edukacyjnej (warsztaty, seminaria i konferencje).