Statut Fundacji

I. Postanowienia ogólne

Nazwa Fundacji
§ 1

1. Fundacja nosi nazwę „ Fundacja Po.Int” i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.o fundacjach ( tj. Dz.U. z 1991 r nr 46 poz. 203), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873), Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób i instytucji o których mowa w §4 Statutu Fundacji.


Teren działania, siedziba, czas trwania i jednostki organizacyjne Fundacji
§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może także prowadzić działalność poza granicami RP.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Po.Int”.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Dla wykonania zadań statutowych Fundacja może tworzyć czasowe i stałe placówki terenowe.
6. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
7. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
8. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest właściwy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
10. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
11. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zapisami Statutu Fundacji.


II. Cele i formy działania Fundacji

Cel Fundacji
§ 3

1. Celem Fundacji jest podejmowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw i działań w zakresie:
a) kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych;
b) działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
c) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
d) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
e) wspierania nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
f) promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
g) wspierania osób uzdolnionych;
h) promowania przedsiębiorczości;
i) budowania społeczeństwa obywatelskiego;
j) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
k) działalności charytatywnej;
l) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
m) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
n) ochrony i promocji zdrowia;
o) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
p) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
q) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
r) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
s) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
t) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
u) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
v) ratownictwa i ochrony ludności;
w) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
x) promocji i organizacji wolontariatu;
y) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
z) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
aa) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
bb) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.


Formy działania Fundacji
§ 4

1. Cele wymienione w § 3 Fundacja realizuje poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, w tym:
a) promowanie i organizowanie kształcenia ustawicznego;
b) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
c) podejmowanie i wspieranie inicjatyw badawczych we współpracy z uczelniami wyższymi i/lub ich kadrą naukową;
d) działalność na rzecz rozwiązań proekologicznych;
e) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacji, nauki, kultury, informacji, integracji europejskiej, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej);
f) rozwijanie i finansowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
2. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć oraz pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 5

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może prowadzić działalność w ramach następujących dziedzin:
a. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
b. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
c. PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
d. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
e. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
f. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
g. PKD 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
h. PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
i. PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
j. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
k. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
l. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
m. PKD 58.11.Z Wydawanie książek
n. PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
o. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
p. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
q. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
r. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
s. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
t. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
u. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
v. PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
w. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
x. PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
y. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
z. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
aa. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
bb. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
cc. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
dd. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
ee. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
ff. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
gg. PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
hh. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
ii. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
jj. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
kk. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
ll. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
mm. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
nn. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
oo. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
pp. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
qq. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
rr. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
ss. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
tt. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
uu. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
vv. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
ww. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
xx. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
yy. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
zz. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
aaa. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
bbb. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
ccc. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
ddd. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
eee. PKD 85.59.A Nauka języków obcych
fff. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
ggg. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
hhh. PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
iii. PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
jjj. PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
kkk. PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
lll. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
mmm. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą na działalność pożytku publicznego.
4. Na działalność gospodarczą Fundacja przeznacza 1000 zł /jeden tysiąc złotych/ z Majątku Fundacji, o którym mowa w § 7.

§ 6

1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie o prowadzeniu przez Fundacje działalności gospodarczej wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki gospodarcze zwane Zakładami.
2. Zakłady są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji działającymi na zasadzie pełnego wewnętrznego rozrachunku ekonomicznego, zarządzanymi w granicach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.
3. Kierownik jednostki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają Regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
6. Fundacja może prowadzić działalność również w formie udziału w spółkach krajowych, w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych oraz w spółkach zagranicznych.
7. Zakres działania jednostek gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących nimi określa Regulamin organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd Fundacji.


III. Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji
§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł /dwa tysiące pięćset złotych/, a także mienie nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych.


Dochody Fundacji
§ 8

1. Dochody Fundacji pochodzą z rzeczowych i gotówkowych:
a) darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji i subwencji pochodzących od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy;
b) dochodów z darów, zbiórek publicznych, loterii, aukcji, organizacji konkursów, kiermaszów, targów, imprez masowych;
c) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
d) odsetek bankowych;
e) dochodów pochodzących z majątku ruchomego i nieruchomego;
f) wpływów z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, funduszy europejskich, mechanizmów wsparcia oraz z pomocy lokalnej i regionalnej na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a także uczestniczyć w projektach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działania Fundacji.
5. Statut niniejszy zabrania:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


IV. Organy Fundacji
§ 9

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.


Zarząd Fundacji
§ 10

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z czterech do siedmiu osób.
2. Prezesem Zarządu Fundacji jest Fundator.
3. Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu – Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu, Skarbnika oraz Członków Zarządu.
4. Fundator może zrezygnować z członkostwa w Zarządzie i pełnienia w nim funkcji, powołując na swoje miejsce swojego pełnomocnika z pełnymi uprawnieniami Fundatora. Pełnomocnictwo to może zostać cofnięte przez Fundatora w dowolnym momencie.
5. Nowych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji za zgodą Prezesa Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Rady Fundacji, bądź śmierci Członka Zarządu.
7. Odwołanie z członkostwa w Zarządzie lub z pełnionej w nim funkcji, może nastąpić w drodze podjętej przez Radę Fundacji uchwały z ważnych przyczyn, a w szczególności:
a) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) nie pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
e) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
8. Dla ważności uchwały, o której mowa w § 10 pkt. 7, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania. Dla prawomocności tej uchwały wymagana jest większość minimum 2/3 liczby głosów.
9. Fundator nie może być odwołany z członkostwa w Zarządzie.

§ 11

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Prezesa lub w szczególnych sytuacjach upoważnionego Wiceprezesa, z zastrzeżeniem zapisów § 10 pkt. 8 i 9.
2. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu lub upoważniony Wiceprezes Zarządu.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na rok.
4. O posiedzeniu muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.


Zadania i kompetencje Zarządu
§ 12

1. Do zadań i kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i odpowiadanie za prawidłową realizację jej celów statutowych;
c) pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) sporządzanie rocznych oraz wieloletnich planów działania oraz planów finansowych Fundacji;
f) organizowanie oraz opracowywanie regulaminów akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych;
g) organizowanie i prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego podejmowanej przez Fundację;
h) opracowywanie regulaminów dotyczących działalności gospodarczej Fundacji;
i) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej własnej oraz nadzorowanie działalności powołanych Zakładów (usługowych, produkcyjnych i handlowych);
j) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji i wolontariuszy, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
k) składanie w imieniu Fundacji oświadczeń woli o przyjęciu darowizn, dotacji lub subwencji;
l) opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z realizacji zadań statutowych Fundacji w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
m) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji;
n) powoływanie likwidatora/likwidatorów Fundacji.

§ 13

1. Formy uchwały Zarządu wymagają decyzje dotyczące:
a) ustalania rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych;
b) rozpoczęcia starań o uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego;
c) powołania fakultatywnych doradczo – opiniujących organów Fundacji, wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym Zakładów oraz ich Kierowników/Przewodniczących;
d) podejmowania działalności gospodarczej i ustalania regulaminów jej dotyczących;
e) ustalania regulaminów akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych;
f) składania oświadczeń woli o przyjmowaniu spadków i darowizn;
g) powoływania na czas określony pełnomocników Zarządu;
h) powoływania i odwoływania Członków Zarządu z pełnionych w nim funkcji;
i) zatrudniania i ustalania wynagrodzeń pracowników Fundacji;
j) zmiany celów działania i Statutu Fundacji;
k) połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji;
l) podejmowania wszelkich działań nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.


Sposób reprezentacji
§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, składają łącznie: Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik. W pozostałych sprawach związanych z działalnością Fundacji, oświadczenia woli składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.


Rada Fundacji
§15

1. Rada jest statutowym kolegialnym organem kontrolnym, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym jej członkowie:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Rada składa się z trzech do dwudziestu jeden członków.
3. Członków Rady, w tym – Przewodniczącego powołuje Fundator na trzyletnią kadencję. Przed upływem kadencji, Fundator zobowiązany jest do wyboru nowych członków Rady, którzy swój mandat obejmują w dniu następnym po upływie kadencji ustępującej Rady.
4. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję.
5. Przewodniczący wybiera z grona członków Rady Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Przewodniczący w szczególnych okolicznościach może powierzyć czasowo swoje zadania Wiceprzewodniczącemu.
8. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą zakończenia kadencji, odwołania, dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Zarządu bądź śmierci członka Rady.
10. Odwołanie członka Rady przez Fundatora może nastąpić w szczególności w razie:
a) naruszenia przez członka Rady postanowień Statutu Fundacji;
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady;
c) trwałej utraty zdolności członka Rady do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
d) nie pełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
e) prawomocnego skazania członka Rady za przestępstwo popełnione umyślnie;
f) w dowolnym momencie, decyzją Fundatora.

§16

Do kompetencji Rady należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 10 pkt. 2, 7, 8 i 9
2. nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
3. opiniowanie corocznych sprawozdań i bilansu;
4. zgłaszanie Zarządowi zaobserwowanych tendencji lub nieprawidłowości w polityce finansowej Fundacji;
5. badanie i opiniowanie Zarządowi zgodności działań podejmowanych przez Fundację ze statutem Fundacji i obowiązującym prawem;
6. informowanie Zarządu z własnej inicjatywy o dostrzeżonych nieprawidłowościach i działaniach niezgodnych ze statutem Fundacji i obowiązującym prawem;
7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
8. opiniowanie projektów zmian celów i statutu Fundacji.

§17

Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§18

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Fundatora, Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków na pisemny wniosek złożony do Przewodniczącego Rady, dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.
6. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący.
7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
8. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


Fundator
§19

Do szczególnych kompetencji Fundatora należą:
a. Powoływanie Rady Fundacji;
b. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji;
c. zmiany celów działania i Statutu Fundacji;
d. powoływanie likwidatora/likwidatorów Fundacji.


VI. Postanowienia końcowe
§20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z zachowaniem postanowień Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( tj. Dz.U. z 1991 r nr 46 poz. 203).
3. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji może być przekazany innym fundacjom lub organizacjom o podobnych celach działania.
4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.