Kurs adresowany jest do firm/instytucji wykorzystujących geoinformacje w swojej codziennej działalności oraz osób, które posiadają już pewną wiedzę z zakresu obsługi i wykorzystania oprogramowania GIS na potrzeby prowadzenia analiz geoinformacyjnych, chcą tę wiedzę pogłębić i ukierunkować w celu optymalizacji podejmowanych decyzji.

Uczestnik szkolenia „GEOINT” posiądzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: doboru adekwatnego oprogramowania GIS (System Informacji Geograficznej), jego konfiguracji oraz umiejętności doboru oraz prowadzenia metod i technik analiz geoinformacyjnych do przedmiotu analiz. Uzyska wiedzę z zakresu prognozowania zjawisk przestrzennych oraz typowania lokalizacji różnorodnych zdarzeń przestrzennych, w tym zdarzeń kryzysowych.

Będzie posiadał kompetencje metodologiczne, analityczne, prognostyczne oraz dedukcyjne. Będzie ponadto potrafił wykorzystać istniejące oprogramowanie GIS na potrzeby prowadzenia standardowych analiz geoinformacyjnych i geoprzestrzennych,  czynnie uczestniczyć w procesie zarządzania zarządzania kryzysowego na etapie prognozowania, rejestracji przestrzennych zasięgów klęsk naturalnych i cywilizacyjnych oraz planowania działań naprawczych.

Będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka (geo)informacji w jednostkach oraz firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją, wywiadowniach gospodarczych, agencjach wywiadowczych, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja, straż pożarna, centra zarządzania kryzysowego oraz w pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej.


Część teoretyczna: 5h

1. Prognozowanie, jako narzędzie przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym.
2. Geoinformacja w przewidywaniu lokalizacji zdarzeń kryzysowych.

Część praktyczna 2x5h

1. Wprowadzenie do metod geoinformacyjnych.

Tematyka szczegółowa warsztatów.

1. Wprowadzenie do GIS i GEOINT.
2. Omówienie i wykorzystanie danych o obiektach przestrzennych i związanych z nimi zjawiskach i procesach, w tym otwartych danych przestrzennych.
3. Tworzenie i zarządzanie bazami danych przestrzennych.
4. Klasyfikacja, symbolizacja oraz redakcja map cyfrowych.
5. Zapytania i analizy przestrzenne wspierające proces decyzyjny.
6. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi w procesie przetwarzania danych i analiz przestrzennych.
7. Wykorzystanie i udostępnianie danych przestrzennych w ramach usług sieciowych.

Case Studies:

1. Zastosowanie narzędzi zapytań atrybutowych na potrzeby lokalizacji obiektów. (wyszukiwanie miejsca pobytu osoby podejrzanej na podstawie zdobytych informacji).
2. Wykorzystanie mapy gęstości i analizy „hot spot” na potrzeby opracowania map przestępczości. (na podstawie zdarzeń przeszłych stworzone zostaną opracowania mapowe, pozwalające na wskazanie obszarów o największej intensywności zdarzeń kryminalnych).
3. Analiza zależności zjawisk przestrzennych w aspekcie wspierania procesu decyzyjnego w bezpieczeństwie. (Wykonanie analizy zależności zdarzeń typu „mass shooting” w odniesieniu do regulacji prawnych i liczby ludności w USA).
4. Zastosowanie stref buforowych i analiz przestrzennych w likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych. (wyznaczenie strefy zasięgu zjawiska (atak bombowy), oceny jego skutków i planowania działań w zakresie ich minimalizacji).
5. Typowanie lokalizacji zamachów bombowych z wykorzystaniem analiz rastrowych. (ocena cech przestrzeni sprzyjających
wystąpieniu danego zagrożenia i wskazanie obszarów najbardziej zagrożonych wystąpieniem zamachu bombowego).
6. Wyznaczanie obszarów zagrożonych podtopieniami i powodziami (wykorzystując dane o terenie wskazane zostaną obszary zalewowe).
7. Wyznaczenie optymalnej trasy przejazdu z uwzględnieniem analizy widoczności.
8. Określenie dostępności obszarów z wykorzystaniem analiz sieciowych. (celem ćwiczenia jest określenie obszarów niedostępnych dla służb przy założonych parametrach czasowych).


W razie zainteresowania szkoleniem prosimy o wiadomość na adres: office@fundacjapoint.pl

Dodatkowo – Fundacja Po.Int może przygotować na zlecenie szczegółowy raport na temat interesującego zleceniodawcę rynku, wraz z prognozami wydarzeń politycznych i ekonomicznych. Raport taki jest wykonywany wyłącznie na zlecenie, w jednym egzemplarzu. Cena jest zależna od oczekiwań Klienta oraz analizowanego kraju – ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.