Tomasz BajerowskiProf. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski – urodził się 22 grudnia 1957 r. w Warszawie. W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Pracę na Uczelni podjął w 1987 r. W 1991 r. uzyskał na macierzystym Wydziale stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii; w 1997 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych Prezydent RP nadał mu w 2005 r. W latach 1999 – 2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału ds. Nauki i Rozwoju. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego i pełni funkcję Dyrektora nowo utworzonego Instytutu Geoinformacji i Kartografii.

Opublikował ponad 120 prac naukowych, w tym, jako autor lub współautor, 26 podręczników i monografii naukowych. Wypromował 11 doktorów. Jest laureatem nagród Ministra Edukacji Narodowej (2), JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (15). Uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015), Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (2007) oraz odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” (2008).

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi podstawami gospodarki przestrzennej, zarządzaniem przestrzenią planistyczną, kształtowaniem przestrzeni bezpiecznej, metodologią analiz geoinformacyjnych oraz wykorzystaniem GIS na potrzeby kryzysowego zarządzania przestrzenią i proaktywnego zwalczania terroryzmu.

Prowadził wykłady na studiach podyplomowych w zakresie Analizy Bezpieczeństwa i  Zagrożeń Terrorystycznych w Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie („Prognozowanie jako narzędzie przeciwdziałania terroryzmowi”, „Geoinformacja w przewidywaniu lokalizacji zdarzeń terrorystycznych”).

Jest Rzeczoznawcą Majątkowym (upr. Nr 1051).


Publikacje na naszym portalu:

1. Analizy geoinformacyjne – zarys możliwości
2. Analizy geoinformacyjne w profilaktyce antyterrorystycznej
3. Aux armes, citoyens!
4. Dlaczegoś biedny…?
5. No to mamy…


Wybrane publikacje:

1. GIS and various approaches of safety management (książka)
2. Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu (książka)
3. Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu (artykuł)
4. Analizy geoinformacyjne w zwalczaniu terroryzmu. Identyfikacja przestrzenna kryjówki Bin Ladena (artykuł)
5. Prognozowanie (typowanie) lokalizacji zdarzeń terrorystycznych z wykorzystaniem zasad ekonomii menadżerskiej (rozdział)
6. Metody szacowania ryzyka w profilaktyce antyterrorystycznej (rozdział)
7. Nieklasyczne metody prognozowania lokalizacji i skutków zdarzeń terrorystycznych (rozdział)
8. Geoinformacja i macierze zagrożeń w podejściu proaktywnym do neutralizacji kryzysu terrorystycznego (artykuł)
9. Identyfikacja przestrzenna i szacowanie prawdopodobieństw wystąpienia zagrożeń skumulowanych (multizagrożeń) (rozdział)
10. Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych (książka)